Ambassade van België in de Republiek Korea
Home Naar België komen Visum voor België Toerisme (Visa C - kort verblijf tot 90 dagen)

Toerisme (Visa C - kort verblijf tot 90 dagen)

Visa aanvragers moeten een afspraak maken via het online afsprakensysteem (klik hier) na het online visumaanvraagformulier te hebben ingevuld op ​​​​​https://visaonweb.diplomatie.be 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

De volgende documenten dienen te worden ingediend:

1. Een paspoort dat maximaal 10 jaar oud is en geldig voor de periode van de voorgenomen reis naar België + 3 maanden; Zorg er aub voor dat uw paspoort nog minstens 2 lege bladzijden heeft. 

2. Een uitgeprinte versie van het aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands of het Engels, persoonlijk ondertekend.

3. Een recente kleurenfoto.

4. Een bewijs van geldig verblijf in Korea (Alien Registration Card) dat nog 3 maanden geldig is na de vervaldatum van uw visa. 

5. Visa fee van 78.000 KRW, bij voorkeur per voorafgaande overschrijving op de volgende rekening: 

Bank: KEB Hana Bank
Rekeningnummer: 174-890002-35301
Begunstigde: Embassy of Belgium
Details van betaling: naam van aanvrager (zoals in het paspoort vermeld)

We vragen u vriendelijk de betaling te doen in dezelfde maand als de aanvraag voor een visum, om vertragingen te vermijden. 

6. Bewijs van uw accomodatie die uw volledig verblijf dekt - bewijs van boekingen van hotels of ander soort logement.

7. Bewijs van de reservatie van uw vliegtuigticket alsook uw volledige reisroute (als meerdere Schengenstaten zullen bezocht worden, OF als de reis meerdere Schengenstaten alsook niet-Schengenstaten omvat).

8. Ondersteunende documenten: 

BEZOEK FAMILIE/VRIENDEN

Uitnodigingsbrief van vriend/familielid ; en een kopie van de identiteitskaart van vriend/familielid

BUSINESS

Een uitnodigingsbrief van de businesspartner die de aard van de business vermeldt; referentiebrief en/of reisopdracht van uw werkgever en bevestigde accomodatie indien verschillend van een hotel, met vermelding van naam, adres en telefoonnummer van de accomodatie. 

STUDENTEN/ONDERZOEKERS

Certificaat van de ontvangende instelling met vermelding van de lengte en het doel van het verblijf; een certificaat van de thuisinstelling dat u daar wel degelijk studeert/onderzoek verricht (een studentenkaart is onvoldoende); en een bevestiging van accomodatie. 

9. Bewijs van voldoende financiële middelen voor de hele reis

Bankuittreksels van de laatste drie maanden (de naam en het adres van de eigenaar van de rekening dienen te worden vermeld op het uittreksel); EN, indien u werkt, een bewijs van stabiel inkomen bvb. de loonfiches van de laatste 3 maanden, EN, indien u zelfstandige bent, een certificaat van de laatste belastingsaangifte, EN, indien u gepensioneerd bent, een certificaat van pensioen. 

In het geval van business, indien van toepassing, een brief dat alle uitgaven volledig gedekt zullen zijn (bvb. een schriftelijk bewijs dat het bedrijf dat u uitnodigt of het bedrijf dat u uitstuurt alle uitgaven zal dekken)

In het geval van studenten/onderzoekers; een brief dat alle uitgaven volledig gedekt zullen zijn (bvb. door de universiteit)

Als de aanvrager minderjarig is en zonder zijn ouders of met slechts 1 van beide ouders reist: een officiële verklaring van beide ouders (tenzij er slechts 1 ouder is die het hoederecht heeft) of de wettelijke vertegenwoordiger dat het kind toelaat te reizen en dat zijn kosten gedekt zullen worden (zie vorige alinea's); geboortecertificaat van de minderjarige; een verklaring van de school van de minderjarige dat toestemt met zijn afwezigheid van school in het geval de reis niet samenvalt met de schoolvakanties. 

Indien u geen stabiel inkomen heeft en u plant een bezoek aan familie of vrienden in België, dan kan u opteren voor het indienen van:

(a) een origineel 'Annexe 3bis' of "Bijlage 3bis' document (= financieel ondersteuningsdocument) dat uw sponsor kan verkrijgen via de gemeente waar hij/zij woonachtig is in België. 

(b) een orgineel bewijs van familiesamenstelling van de sponsor (dit is een standaarddocument dat kan verkregen worden bij het gemeentebestuur)

(c) een kopie van de identiteitskaart van uw sponsor

(d) een kopie van een recente belastingsaangifte van de sponsor en een kopie van 3 recente loonfiches 

Uw sponsor dient legaal in België te wonen. 

10. Bewijs van uw onderschrijving tot een medische reisverzekering die uw volledig verblijf dekt. De dekking moet gelden voor medische onkosten, repatriatie en de kosten ten gevolge overlijden, en moet ten minste 30.000 euro bedragen.

11. Bewijs van terugkeer na de reis: bijvoorbeeld een recente verklaring van de werkgever van de aanvrager, een arbeidscontract, een bewijs dat de aanvrager een opleiding volgt... 

 

!!! OPGELET !!!

  • Alle documenten moeten met twee kopijen worden ingediend.
  • Alle Koreaanse documenten moeten gelegaliseerd worden per Apostille (www.0404.go.kr) en genotariseerd en vertaald worden naar een van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels.
  • Visumaanvragen moeten in persoon worden ingediend op de Ambassade. De Visumsectie is open elke werkdag van 9u00 tot 12u00.
  • De Visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.
  • Personen die aan de Ambassade valse documenten indienden, zullen de gevolgen hiervan moeten dragen in overeenstemming met de huidige wetgeving.
  • De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.
  • Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u toch nog vragen hebt, gelieve ze per e-mail te sturen naar het volgende adres: seoul@diplobel.fed.be. De Ambassade beantwoordt geen visumgerelateerde vragen per telefoon.