Ambassade van België in de Republiek Korea
Home Naar België komen Visum voor België Kort verblijf (tot 90 dagen)

Kort verblijf (tot 90 dagen)

Wanneer een visumaanvraag indienen?

Een visumaanvraag kan ingediend worden maximaal 6 maanden voor het vertrek, en moet minimum 15 kalenderdagen voor het voorgenomen bezoek worden ingediend.

Bijvoorbeeld voor een bezoek aan België vanaf 1 september 2020, kan de aanvraag worden ingediend tussen 1 maart 2020 en 17 augustus 2020

De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.

Hoe een visumaanvraag indienen?

Eerst en vooral dient het online visumaanvraagformulier te worden ingevuld op https://visaonweb.diplomatie.be .

Vervolgens dient de visumaanvrager een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Alle visumaanvragers dienen persoonlijk naar de ambassade te komen, vergezeld van onderstaande documenten.

Alle documenten moeten origineel, met twee kopieën, worden ingediend. De Visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.

Welke documenten moeten voorgelegd worden?  

Algemene vereisten

1. Een paspoort dat maximaal 10 jaar oud is en geldig voor de periode van de voorgenomen reis naar België + 3 maanden; Zorg er a.u.b. voor dat uw paspoort nog minstens 2 lege bladzijden heeft. 

2. Een uitgeprinte versie van het aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands of het Engels, persoonlijk ondertekend.

3. Een recente kleurenfoto.

4. Kopie (voor- en achterkant) van de vreemdelingenregistratiekaart (ARC), met een geldigheid van ten minste 3 maanden na de vervaldatum van het visum.

5. Visa fee, via bancontact, tijdens het bezoek aan de ambassade

 • Volwassenen en kinderen vanaf 12 jaar : KRW 112.000
 • Kinderen tussen 6 en 12 jaar: KRW 56.000
 • Kinderen onder 6 jaar : gratis
 • Burgers van Armenië en Azerbeidzjan: KRW 49.000
 • Houders van een diplomatiek of dienstenpaspoort: gratis
 • Familieleden van EU/EEA onderdanen: gratis
 • Leerlingen, studenten en begeleidende leraren tijdens een schoolreis: gratis
 • Onderzoekers die reizen om wetenschappelijk onderzoek uit te voeren: gratis
 • Vertegenwoordigers (-25 jaar) van NGO’s die naar een georganiseerd evenement gaan: gratis

6. Vluchtreservering (retourticketreservering) en reisplan.

7. Bewijs van de terugkeer naar Korea na de reis, door voorlegging van één van onderstaande documenten:

 • een recente verklaring van de werkgever (niet ouder dan een maand);
 • een arbeidsovereenkomst of andere informatie die aantoont dat u in dienst bent;
 • een document waaruit blijkt dat u onderwijs of opleiding volgt in Korea
 • bewijs van onroerend goed in Korea

8. Bewijs van accommodatie voor de gehele duur van het voorgenomen verblijf, door voorlegging van één van onderstaande documenten

 • hotelreservatie;
 • reispakket;
 • bewijs van deelname aan een groepsreis;
 • een brief of e-mail waarin wordt bevestigd dat u bij de gastheer zal overnachten (dit document kan in notariële vorm worden opgevraagd);
 • bewijs van sponsoring en / of privé-accommodatie
 • bewijs van bezit van eigen onroerend goed.

9. Bewijs van solvabiliteit; door voorlegging van de onderstaande documenten

 • bankafschriften (van de laatste 3 maanden)
 • internationale creditcard of reischeques (optioneel)

10. Bewijs van uw onderschrijving tot een medische reisverzekering die uw volledig verblijf dekt. De dekking moet gelden voor medische onkosten, repatriatie en de kosten ten gevolge overlijden, en moet ten minste 30.000 euro bedragen.

11. Voor minderjarigen (jonger dan 18 jaar) die alleen reizen of vergezeld worden door slechts één van hun ouders

 • geboorteakte van de minderjarige;
 • een identiteitsbewijs met de handtekening van de ouders (1 document voor elke ouder);
 • een instemmingsverklaring van beide ouders waarin staat dat de minderjarige kan reizen;
 • een verklaring van de school van de minderjarige die instemt met zijn / haar afwezigheid voor reizen die buiten de algemene schoolvakanties vallen.

Extra documenten die moeten worden ingediend, afhankelijk van het doel van het bezoek:  

Individueel Toerisme

- Bewijs van solvabiliteit:

 • Voor werknemers: een getuigschrift van tewerkstelling waaruit blijkt dat u effectief voor deze organisatie werkt (een verklaring van het salaris en de einddatum van het contract) en een vakantiecertificaat van de werkgever.
 • Voor zelfstandigen: bedrijfslicentie en formulier van belastingaangifte.

Bezoek aan familie / vrienden

- Uitnodigingsbrief van de uitnodigende persoon met vermelding van wie is uitgenodigd, de relatie met de uitgenodigde persoon, evenals het volledige adres van het verblijf (dit document kan in notariële vorm worden aangevraagd).

- Bewijs van solvabiliteit:

 • Voor werknemers: een getuigschrift van tewerkstelling waaruit blijkt dat u effectief voor deze organisatie werkt (een verklaring van het salaris en de einddatum van het contract) en een vakantiecertificaat van de werkgever.
 • Voor zelfstandigen: bedrijfslicentie en formulier van belastingaangifte.

Zakelijk bezoek

- Bewijs van solvabiliteit van de aanvrager:

 • bewijs van de solvabiliteit van de werkgever, indien het bedrijf de reis- en verblijfkosten betaalt
 • bewijs van de persoonlijke solvabiliteit van de aanvrager, indien de reis- en verblijfkosten persoonlijk worden gedekt.

-  Bewijs van solvabiliteit voor werknemers:

 • een verzegelde kopie van de bedrijfslicentie van het bedrijf;
 • een brief van de werkgever op het papier met de hoofding van het bedrijf, met stempel, handtekening, datum en duidelijk vermeld:
  • adres, telefoon- en faxnummers van het bedrijf;
  • de naam en functie in het bedrijf van de persoon die het document ondertekend heeft;
  • uw naam, functie, salaris en dienstjaren;
  • goedkeuring voor verlof of afwezigheid.

- Financiële en commerciële informatie over het bedrijf in Korea en originele brief van uw werkgever.:

 • het charter en het business registratie certificaat
 • solvabiliteitsdocumenten van de bank;
 • op officieel bedrijfspapier met stempel en handtekening, met vermelding van:
  • volledig adres en contactgegevens van het bedrijf;
  • de naam en functie van de persoon die het document ondertekend heeft;
  • uw naam, functie, salaris en dienstjaren;
  • het doel van uw bezoek aan België;
  • bevestiging van uw functie na terugkeer;
  • de naam van de persoon of organisatie die zal instaan voor uw reis- en levenskosten in en naar België.

- Originele uitnodigingsbrief van de organisator van het evenement of de training; op officieel bedrijfspapier met stempel en handtekening, met vermelding van:

 • het volledige adres en de contactgegevens van het bedrijf;
 • de naam en functie van de persoon die het document ondertekend heeft;
 • doel en duur van het bezoek;
 • gedetailleerd programma;
 • de persoon of de entiteit die de reis- en verblijfkosten van de aanvrager op zich zal nemen
 • of de sponsor zich al dan niet garant stelt voor uw terugkeer naar Korea;
 • bewijs van registratie bij een Kamer van Koophandel, indien van toepassing.

Studie / conferentie / sport / culturele evenementen

- Documenten die uw bezoek aantonen, hebben betrekking op studie / conferentie / sport / culturele evenementen, bijvoorbeeld:

Een uitnodigingsbrief van de organisator op officieel papier met vermelding van:

 • doel en duur van het verblijf
 • gedetailleerd programma en reisschema
 • een indicatie van de kosten van de studie / sport / evenement en de naam van de persoon of organisatie die deze zal betalen
 • vermelding van de accommodatie tijdens het bezoek aan België

Of

 • als u een seminarie / conferentie bijwoont: uitnodiging / ticket voor het congres, expo, conferentie, seminarie…
 • als u een cultuur- / sportevenement bijwoont: bevestiging van culturele / sportactiviteiten in België
 • voor studiedoeleinden: toelatingsbrief van de school, studentenkaart of certificaat van de te volgen cursussen;
 • voor wetenschappelijk onderzoek: gastovereenkomst met een onderzoeksinstelling.

Medische behandeling

- Een medisch certificaat afgegeven door een arts en / of een medische instelling in Korea of in België waarin wordt bevestigd dat er een specifieke medische behandeling nodig is in België;

- Schriftelijke bevestiging van een afspraak in een gezondheids- / medische faciliteit;

- Bewijs dat de kosten van medische behandeling kunnen worden gedekt en / of een bewijs van vooruitbetaling van deze kosten

 

Bent u een familielid van een EU/EEA onderdaan?

Familieleden van EU/EEA onderdanen kunnen gratis een visum kort verblijf krijgen, indien ze aan volgende voorwaarden voldoen:

- Uw familieband met de EU/EEA onderdaan aantonen:

 • gehuwd zijn of een geregistreerd partnerschap hebben met een EU/EEA onderdaan
 • kinderen van een EU/EEA onderdaan tot 21 jaar of ouder maar nog ten laste van hun ouders
 • ouders of andere familieleden van een EU/EEA onderdaan die ten laste zijn

- Aantonen dat u de EU/EEA burger zal begeleiden of zich bij de EU/EEA burger zal voegen

- U beschikt over een geldig paspoort (op de dag van binnenkomst van de Schengenzone)

 

 • Hebt u meer informatie nodig?

Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u nog bijkomende vragen hebt, gelieve ons dan per mail te contacteren.  De Ambassade beantwoordt geen vragen over visumaanvragen per telefoon.

Meer informatie over GDPR vindt u hier: Algemene verordening gegevensbescherming & Privacy statement.