Ambassade van België in de Republiek Korea

Student

Het visum voor studenten is van toepassing voor studenten die voor een bepaalde tijd in België studeren, op Bachelor, Master of Doctoraatsniveau. Dit visum is NIET bedoeld voor zij die een stage wensen te doen of onderzoek zullen verrichten in België.

Wanneer een visumaanvraag indienen?

Een visumaanvraag kan ingediend worden maximaal 6 maanden voor het vertrek, en moet minimum 15 kalenderdagen voor het voorgenomen bezoek worden ingediend.

Bijvoorbeeld voor een bezoek aan België vanaf 1 september 2020, kan de aanvraag worden ingediend tussen 1 maart 2020 en 17 augustus 2020

De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.

Hoe een visumaanvraag indienen?

Eerst en vooral dient het online visumaanvraagformulier te worden ingevuld op https://visaonweb.diplomatie.be .

Vervolgens dient de visumaanvrager een afspraak te maken via het online afsprakensysteem. Alle visumaanvragers dienen persoonlijk naar de ambassade te komen, vergezeld van onderstaande documenten.

Alle documenten moeten origineel, met twee kopieën, worden ingediend. De Visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.

Welke documenten moeten voorgelegd worden? 

1. Een paspoort dat maximaal 10 jaar oud is en geldig voor de periode van de voorgenomen reis naar België + 3 maanden; Zorg er a.u.b. voor dat uw paspoort nog minstens 2 lege bladzijden heeft. 

2. Een uitgeprinte versie van het aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands of het Engels, persoonlijk ondertekend.

3. Twee recente, identieke kleurenfoto’s.

4. Visa fee van KRW 252.000, via bancontact, tijdens het bezoek aan de ambassade: 

5. Bewijs van de betaling van de visa behandelingsbijdrage t.w.v. 228 €. Dit bedrag moet rechtstreeks op de volgende Belgische bankrekening worden betaald: 

IBAN: BE57 6792 0060 9235 
BIC: PCHQBEBB 
Bank: BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel 
Begunstigde: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel

Het is belangrijk dat de mededeling van de betaling de volgende structuur respecteert (de datum zijnde de geboortedatum van de aanvrager): NaamVoornaamNationaliteitDDMMJJJJ.

Uitzondering:

 • Studenten die een Belgische beurs krijgen, zijn vrijgesteld van de betaling van de visa behandelingsbijdrage. Zij moeten niettemin bewijs van deze beurs aanleveren door middel van het standaardattest, afgegeven door de instelling die de beurs schenkt.
 • Studenten die jonger zijn dan 18 jaar

6. Origineel attest van inschrijving of van toelating door de geaccrediteerd onderwijsinstelling in België, dat vermeldt dat de aanvrager aanvaard en/of ingeschreven is als regelmatig en voltijds student.

Enkel indien u een bacheloropleiding zal volgen in een Franstalige onderwijsinstelling: een gelijkwaardigheidserkenning van je buitenlands diploma. Voor meer informatie, informeer bij je academische instelling of op de volgende site: http://www.enseignement.be/index.php?page=24833&navi=89

7. Bewijs van voldoende financiën, door één van onderstaande middelen:

 • Originele attest van een beurs. In geval u enkel een kopie heeft, dient de instelling die u de beurs geeft dit attest, via email, rechtstreeks aan de ambassade op te sturen.
 • Een overschrijving naar de bankrekening van de Belgische universiteit op een geblokkeerde rekening, met de storting van minimaal EUR 730/maand. De Belgische universiteit dient dit attest, via email, rechtstreeks aan de ambassade op te sturen.  
 • Een financiële tenlasteneming (Bijlage 32), getekend door een familielid van de aanvrager of een andere sponsor, waarbij alle financiële reis-, levens-, onderwijs-, medische en repatriëringskosten worden gedragen.

*De garant moet een natuurlijke persoon van tenminste achttien jaar oud zijn of ontvoogd zijn, en:

-de Belgische nationaliteit bezitten, of

-een burger van de Europese Unie zijn die een verblijfsrecht van meer dan drie maanden heeft in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie, of

-een onderdaan van een derde land die toegelaten of gemachtigd is tot een verblijf van onbepaalde duur in België of in een andere lidstaat van de Europese Unie, of

-een familielid tot in de derde graad van de ten laste genomen onderdaan van een derde land zijn.

*De sponsor moet persoonlijk naar de Ambassade komen om het document te tekenen, en dient de volgende documenten mee te brengen:

 • Paspoort en kopie van de gegevenspagina
 • Een attest van gezinssamenstelling in het Engels
 • De laatste inkomensverklaring in het Engels, uitgegeven door de belastingdienst
 • Werkgeversattest en loonfiches van de laatste 3 maanden, in geval de sponsor voor een bedrijf werkt; OF
 • Bedrijfscertificaat, meest recente certificaat van inkomen en certificaat van belastingbetaling (afgegeven in het Engels door de belastingsdienst) indien de sponsor zelfstandige is OF
 • Een kopie van de statuten van de onderneming, het business certificaat en de laatste handelsbalans (in het Engels) indien de garant een rechtspersoon is (e.g. een vennootschap…)

*De garant moet eveneens beschikken over regelmatige en voldoende bestaansmiddelen voor zichzelf, voor elke persoon die te zijnen laste is en voor elke onderdaan van een derde land die ten laste genomen wordt. Het minimum maandbedrag voor studiejaar 2022-2023 vind je op de volgende website: https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/etudes/favor...

8. Voor studenten ouder dan 18 jaar: Bewijs van afwezigheid van criminele veroordelingen, uitgereikt op het Koreaans politiekantoor. Het document moet worden vertaald naar een van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels, evenals worden genotariseerd en gelegaliseerd per Apostille bij het Koreaanse Ministerie van Buitenlandse Zaken (www.0404.go.kr). Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden.

9. Medisch attest. Elke visumaanvrager moet het formulier van de Ambassade laten invullen, tekenen en afstempelen door een dokter. Het certificaat mag niet ouder zijn dan 6 maanden. U kunt naar de visumafdeling van een van de volgende ziekenhuizen gaan:

 • Severance Hospital Seoul: International Health Care Center, Visa Section TEL) 02 2228-5815 (Dr. YOO Bora, Dr. PARK Chanshin, Dr. LINTON John, Dr. KANG Da Yee of Dr. KIM Sue) Meer informatie vindt u hier
 • Yeouido St. Mary's Hospital Seoul: TEL) 02-3779-1406 (Dr. EUN Young-Mi) Meer informatie vindt u hier.
 • Inje University Haeundae Paik Hospital Busan : TEL) 051-797-0372 (Dr. KIM Daehwan, Dr. SUNWOO Yueun, Dr. RYU, Jiyoung) Meer informatie vindt u hier.

10. Een bewijs dat je een medische reisverzekering hebt afgesloten. De dekking moet zijn voor medische kosten, repatriëring en de kosten bij overlijden en moet voor elk van deze risico's minimaal 30.000 euro bedragen. Het moet minimaal 3 maanden geldig zijn, te rekenen vanaf uw aankomstdatum in België.

11. Op de ambassade dient u tevens een vragenlijst in te vullen. Het invullen van deze vragenlijst omtrent uw motivatie om in België te studeren, duurt ongeveer een uur. Gelieve daarom voldoende tijd te voorzien voor uw bezoek aan de ambassade.

Uitzondering: uitwisselingsstudenten, studenten met een Belgische beurs of studenten die een selectietest hebben afgelegd zijn vrijgesteld van het invullen van deze vragenlijst.

12. Enkel voor minderjarige studenten (-18 jaar) : een attest van ouderlijke toestemming.

Wat na de visumaanvraag?

Eens u uw studentenvisum gekregen hebt, kan u naar België reizen. Let op: zorg dat u alle nodige documenten meeneemt naar België, zodat u aan de grens kan bewijzen dat u aan de verblijfsvoorwaarden voldoet (voldoende financiën, bewijs van inschrijving aan de universiteit…)

Eens u in België toekomt, dient u zich binnen acht dagen na aankomst aan te melden bij het gemeentebestuur van de plaats waar u zal wonen. Na een adrescontrole, zal u dan worden ingeschreven in het vreemdelingenregister of bevolkingsregister en ontvangt u een verblijfskaart.

Indien u uw verblijfskaart op een bepaald ogenblik wenst te verlengen, moet u de verlenging via het gemeentebestuur aanvragen tussen de 45ste en de 30ste dag voorafgaand aan de vervaldag van de kaart.

 • Hebt u meer informatie nodig?

Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u nog bijkomende vragen hebt, gelieve ons dan per mail te contacteren.  De Ambassade beantwoordt geen vragen over visumaanvragen per telefoon.

Meer informatie over GDPR vindt u hier: Algemene verordening gegevensbescherming & Privacy statement.