Ambassade van België in de Republiek Korea
Home Naar België komen Visum voor België Professionele reis (Visa C - kort verblijf tot 90 dagen)

Professionele reis (Visa C - kort verblijf tot 90 dagen)

Reizen naar België voor professionele redenen

Visa aanvragers moeten een afspraak maken via het online afsprakensysteem (klik hier). na het online visumaanvraagformulier te hebben ingevuld op ​​​​​https://visaonweb.diplomatie.be 

Informatie over GDPR

Algemene verordening gegevensbescherming. Informatie die aan visumaanvragers moet worden verstrekt betreffende de verwerking in het Visum Informatie Systeem (VIS) van de bij de visumaanvraag kort verblijf meegedeelde persoonsgegevens

Privacy statement. Verwerking van persoonsgegevens in het kader van een visumaanvraag

1. Een paspoort dat maximaal 10 jaar oud is en geldig voor de periode van de voorgenomen reis naar België + 3 maanden. Zorg er aub voor dat uw paspoort nog minstens 2 lege bladzijden heeft. 

2. Een aanvraagformulier, volledig ingevuld in het Frans, het Nederlands of het Engels, persoonlijk ondertekend. 

3. Een recente kleurenfoto.

4. Een bewijs van geldig verblijf in Korea (Alien Registration Card) dat nog 3 maanden geldig is na de vervaldatum van uw visa. 

5. Visa fee van 104.000 KRW, bij voorkeur per voorafgaande overschrijving op de volgende rekening: 

Bank: KEB Hana Bank
Rekeningnummer: 174-890002-35301
Begunstigde: Embassy of Belgium
Details van betaling: naam van aanvrager (zoals in het paspoort vermeld)

We vragen u vriendelijk de betaling te doen in dezelfde maand als de aanvraag voor een visum, om vertragingen te vermijden. 

6. Een uitnodigingsbrief geschreven op papier met briefhoofd van het partnerbedrijf in België, dat de volgende informatie bevat:

 • De paspoortgegevens van de uitgenodigde persoon;
 • De verblijfsduur;
 • Een gedetailleerde uitleg van het doel van de reis en de handelsrelatie tussen de Koreaans en de Belgische partners;
 • Indien de Belgische partner (geheel of gedeeltelijk) de financiële last draagt voor de uitgenodigde person gedurende zijn verblijf in België, moet dit expliciet vermeld worden;
 • De handtekening van de officiële vertegenwoordiger van het uitnodigend bedrijf.

7. Alle documenten die professionele relaties/contacten bewijzen tussen de Koreaanse en de Belgische partners (samenwerkingsovereenkomst, contracten, charters, rekeningen, facturen, douanedocumenten, etc.).

8. Financiële en commerciële informatie betreffende het bedrijf in Korea:

 • De statuten en het registratiecertificaat;
 • Documenten betreffende de solvabiliteit, afgegeven door de bankinstelling (bankuittreksel of balanscertificaat).

9. Een attest van uw werkgever/stagemeester met de volgende informatie:

 • Uw functie, salaris en startdatum;
 • Het order voor uw professionele reis: een brief van het bedrijf die de details en de voorwaarden van uw professionele reis uitlegt;
 • Een tenlastenemingsbrief, indien het Koreaanse bedrijf de financiële last draagt van het verblijf van de werknemer/stagiair in België;

10. Indien u uw professionele reis zelf bekostigt, bewijs van uw financiële solvabiliteit (bv. loonfiches, bankverklaring, belastingsverklaring, …).

11. Bewijs van uw hotelreservatie, die uw volledig verblijf dekt.

12. Bewijs van de reservatie van uw vliegtuigticket.

13. Bewijs van uw onderschrijving tot een medische reisverzekering die uw volledig verblijf dekt. De dekking moet gelden voor medische onkosten, repatriatie en de kosten ten gevolge overlijden, en moet ten minste 30.000 euro bedragen.

 

!!! OPGELET !!!

 • Alle documenten moeten met twee kopijen worden ingediend.
 • Alle Koreaanse documenten moeten gelegaliseerd worden per Apostille (www.0404.go.kr) en genotariseerd en vertaald worden naar een van de nationale Belgische talen (Frans, Nederlands of Duits) of het Engels.
 • Visumaanvragen moeten in persoon worden ingediend op de Ambassade. De Visumsectie is open elke werkdag van 9u00 tot 12u00.
 • De Visumsectie behoudt zich het recht om bijkomende documenten op te vragen.
 • Personen die aan de Ambassade valse documenten indienden, zullen de gevolgen hiervan moeten dragen in overeenstemming met de huidige wetgeving.
 • De behandelingsduur van uw visum is afhankelijk van de kwaliteit van het dossier. De Visumsectie zal u contacteren van zodra uw aanvraag is behandeld.
 • Voor bijkomende informatie, gelieve zich te wenden tot de website van de Dienst Vreemdelingenzaken. Indien u toch nog vragen hebt, gelieve ze per e-mail te sturen naar het volgende adres: consular.seoul@diplobel.fed.be. De Ambassade beantwoordt geen visumgerelateerde vragen per telefoon.